Музыка из сериала – Ромул

Ромул

Название: Музыка к сериалу Ромул
Оригинальное название: OST Romulus
Год выпуска: 2020
Страна: Италия
Жанр саундтрека: Score Soundtrack


Слушать онлайн: Ромул

Spotify

Список саундтреков:

Score Soundtrack

01. Nòibescon Màrmar (3:57)
02. Fòlgosis (5:16)
03. Ièmos Mèghei Nòmen (2:04)
04. Obòedi Uèll Duèlla (2:49)
05. Àlbas Fàtom, Ak Fòstiom Nèks (3:06)
06. Òkolons Òpesi (1:59)
07. Nògs Èsit (2:24)
08. Mòrtuoi Dènikwe Iòngtoi (9:59)
09. Sèighnom (3:25)
10. Èksterad (2:15)
11. Stàtod! (2:22)
12. Mèghei Ighnòske (3:12)
13. Èighnis (3:01)
14. Mèter Wèsta (2:21)
15. Plòuat (4:39)
16. Màimei Furtrèi Bìuiam Didèst (7:19)
17. Màghnos Règs (4:07)
18. Amùlie! Hìke Som (2:18)
19. Wìnomst, Ne Uenèsnom (3:25)
20. Dèwoi Silèse Sìstanti (1:20)
21. Òpnes Inghnòwoi Sòmos (1:39)
22. Kwièske Puèllola (1:43)
23. Ìllike Dèrmite, Ìllike Dèrmio (1:46)
24. Nèmos Sok Èsti (2:57)
25. Màla Nòua Mìs Òppido Ekfèro (2:10)
26. Kèurse! (5:16)
27. Gwìuons Èyons Uèlo! (1:35)
28. Mèmed Respèiksit Rùmias Èisa! (4:45)
29. Dèksteras Iungàmos (2:21)
30. Mèkom Gwèniasi (1:55)
31. Homònkole (2:29)
32. Kruòsem (4:03)
33. Dèwoi Ted Adfàsi Destitèse (4:25)
34. Maatrèis Deivài (3:47)
35. Induperàtor Nekèsse (3:25)
36. Med Lèudera (1:44)
37. Nòstri Ùrbei, Sèi Uèlitis, Nòmen Sìeti Rùma (3:34)

Читайте также:

Добавить комментарий